KK-Bouwmanagement & Advies (KK-BMA)


Algemene Voorwaarden


Karl Marxweg 65

1349 EE Almere

06 50967575

kor.kamphuis@KK-BMA.nl


Algemene voorwaarden van KK-Bouwmanagement & Advies, handelend onder de naam KK-BMA en hieraan gelieerde handelsnamen online-bouwadvies en KK-bouwonderneming, in dit document kortom aangegeven als KK-BMA, gevestigd te 1349 EE Almere, aan de Karl Marxweg 65.


01 Toepasselijkheid van deze voorwaarden.


Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen KK-BMA en een opdrachtgever, waarop KK-BMA deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijken van deze voorwaarden is slechts schriftelijk mogelijk.


02 Offertes.


De door KK-BMA gemaakte offertes zijn vrijblijvend; ze zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. De in offertes vermeldde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. De in offertes vermeldde prijzen zijn in euro’s.


03 Uitvoering van de overeenkomst.


03.01 KK-BMA zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.


03.02 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft KK-BMA het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.


03.03 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan KK-BMA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan KK-BMA worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan KK-BMA zijn verstrekt, heeft KK-BMA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.


03.04 KK-BMA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat KK-BMA is uitgegaan vandoor de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn.


03.05 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan KK-BMA de uitvoering van die onderdelen tot een volgende fase opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


04 Contractduur, uitvoeringstermijn.


Een overeengekomen termijn voor de begeleiding is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Onder uitvoeringstermijn wordt verstaan: De in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de begeleiding moet zijn verricht. De begeleidingstermijn wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen. Wanneer de overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd wordt deze vervolgens stilzwijgend verlengd met telkens eenzelfde termijn. Beide partijen kunnen een overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen het einde van iedere contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste veertien dagen. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever KK-BMA daarom schriftelijk in gebreke te stellen.


05 Wijziging van de overeenkomst.


05.01 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.


05.02 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. KK-BMA zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.


05.03 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal KK-BMA de opdrachtgever hierover van te voren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal KK-BMA daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.


05.04 In afwijking van lid 05.03 zal KK-BMA geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan KK-BMA kunnen worden toegerekend.


06 Geheimhouding.


Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of andere bron hebben verkregen. Informatie is vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij schending van deze geheimhouden door opdrachtgever zal een dwangsom worden verbeurd van € 500,00 per overtreding.


07 Intellectueel eigendom.


07.01 Alle door KK-BMA verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, schetsen, tekeningen, software, enzovoort, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming door KK-BMA worden vervuldigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.


07.02 KK-BMA behoudt zich het recht de door de utvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


08 Ontbinding van de overeenkomst.


De vorderingen van KK-BMA op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: ▪ Na het sluiten van de overeenkomst aan KK-BMA ter kennis gekomen omstandigheden geven KK-BMA goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. ▪ Indien KK-BMA de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In genoemde gevallen is KK-BMA bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van KK-BMA schadevergoeding te vorderen.


09 Gebreken, klachttermijnen.


09.01 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen een week na ontdekking, doch uiterlijk binnen een week na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan KK-BMA .


09.02 Als een klacht gegrond is zal KK-BMA de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij het inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal KK-BMA slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 (aansprakelijkheid).


10 Honorarium.


10.01 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 10.02, 10.06 en 10.07. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen gelden de leden 10.03, 10.07.


10.02 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reistijd, reis/verblijfskosten en verschotten.


10.03 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium zal worden berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van KK-BMA geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.


10.04 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reistijd, reis/verblijfskosten en verschotten.


10.05 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.


10.06 Indien KK-BMA met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt is KK-BMA niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of uurtarief onder bepaalde voorwaarden, waaronder stijging van lonen. KK-BMA mag stijgingen in lonen doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld.


10.07 Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.


10.08 De door KK-BMA gehanteerde prijzen en honoraria zijn in euro’s.


11 Betaling.


11.01 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de thans geldende wettelijke rente plus twee procent.


11.02 Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.


12 Incassokosten.


12.01 Is de opdrachtgever in gebreke of verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd: ▪ Over de eerste € 3000,-- 15% ▪ Over het meerdere tot € 7500,-- 10 % ▪ Over het meerdere tot € 15000,-- 8 % ▪ Over het meerdere tot € 75000,-- 5 % ▪ Over het meerdere 3 % Indien KK-BMA aantoont hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.


12.02 De opdrachtgever is jegens KK-BMA de door KK-BMA gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien KK-BMA en de opdrachtgever met betrekking tot de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.


13 Aansprakelijkheid.


13.01 KK-BMA is aansprakelijk voor verwijtbare eigen fouten en voor die van zijn personeel indien deze ontstaan zijn door bewuste roekloosheid of opzet.


13.02 KK-BMA is niet aansprakelijk voor verwijtbare fouten voor werkzaamheden verricht door derden.


13.03 Voor de lezing van dit artikel wordt onder een verwijtbare fout verstaan: een fout, die een goed en zorgvuldig bouwbegeleider onder de gegeven omstandigheden, met inachtneming van normale oplettendheid en bij normale wijze van vakuitoefening, behoort te vermijden.


13.04 In geval van aansprakelijkheid van KK-BMA voor overschrijding van de bouwkosten is KK-BMA slechtsgehouden het te begeleiden zonder berekening van extra kosten.


13.05 De aansprakelijkheid van KK-BMA is beperkt tot de factuurwaarde, bij opdrachten met langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte, doch in elk geval beperkt tot een bedrag van € 50.000,--.


14 Overmacht.


14.01 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan KK-BMA zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan KK-BMA , wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf KK-BMA , een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en ander voor het tot stand brengen van overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan KK-BMA afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. Onder overmacht wordt ook verstaan ziekte van KK-BMA , dan wel een van diens keypersons die met de uitvoering van deze overeenkomst is belast.


14.02 KK-BMA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat KK-BMA haar verbintenis had moeten nakomen.


14.03 Tijdens een periode van overmacht worden de verplichtingen van KK-BMA opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door KK-BMA niet mogelijk is langer duurt dan dertig dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


14.04 Indien KK-BMA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichting heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is KK-BMA gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


15 Geschilbeslechting.


15.01 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en KK-BMA in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Almelo. KK-BMA blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.


16 Toepasselijk recht.


16.01 Op elke overeenkomst tussen de opdrachtgever en KK-BMA is Nederlands recht van toepassing.